Privacyverklaring Stichting behoud Oorlogsherinneringen

Laatst gewijzigd: mei 2018

Stichting Behoud Oorlogsherinneringen neemt uw privacy heel serieus en wij zullen informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Deze privacyverklaring heeft primair betrekking op de verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van afgenomen interviews.

 1. Verantwoordelijke

Stichting Behoud Oorlogsherinneringen is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Stichting Behoud Oorlogsherinneringen beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze wordt verwerkt.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, adres en woonplaatsgegevens
 • Cookies

Om onze website goed te laten werken, hebben we voorts bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (het nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt, de pagina’s die u op onze website bezoekt en “cookies”.

 1. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Stichting Behoud Oorlogsherinneringen ze?

Door uw gebruik van onze website kunnen cookies op uw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server zal sturen.

Onze website werkt ook goed als u geen cookies accepteert, hoewel u misschien niet optimaal gebruik kunt maken van alle mogelijkheden.

Alleen Stichting Behoud Oorlogsherinneringen heeft toegang tot geplaatste cookies. We zullen er nooit uw naam- en adresgegevens of andere persoonlijke data in opslaan. Daarnaast maakt Stichting Behoud Oorlogsherinneringen gebruik van zogenaamde sessie-cookies. Deze cookies worden verwijderd zodra u uw gebruik van onze website beëindigt. Deze cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een volgend bezoek aan Stichting Behoud Oorlogsherinneringen geen cookies ontvangt.

 1. Voor welke doeleinden zal Stichting Behoud Oorlogsherinneringen informatie over u gebruiken?

Stichting Behoud Oorlogsherinneringen verwerkt uw persoonsgegevens:

 • Om contact met u te kunnen opnemen;
 • Om u op de hoogte te houden van een publicatie die betrekking heeft op uzelf;
 • Om nieuwsbrieven te kunnen versturen, en
 • Om promotieacties voor Stichting Behoud Oorlogsherinneringen te kunnen doen.

Gebruik door derden

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: (alleen met uw nadrukkelijke toestemming)

 • Ambassadeurs die interviews afnemen
 • Partijen die dezelfde doelstellingen hebben (het delen van persoonlijke herinneringen) als Stichting Behoud Oorlogsherinneringen
 • Scholen en andere instanties die in contact willen komen met gastsprekers

Met dergelijke partijen maken we in zogenaamde overeenkomsten de nodige afspraken om de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of wilt geven voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid.

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

 1. Op welke wijze beschermt Stichting Behoud Oorlogsherinneringen uw persoonlijke informatie?

Stichting Behoud Oorlogsherinneringen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 1. Uw privacyrechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Inzage. U kunt uw eigen (persoons)gegevens die bij Stichting Behoud Oorlogsherinneringen over u zijn vastgelegd te allen tijde bekijken. Hiertoe kunt u een verzoek tot inzage doen.
 • Wijzigen. Als u een verandering wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een aanvullend verzoek hiertoe doen bij Stichting Behoud Oorlogsherinneringen. U kunt verzoeken dat wij uw gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.
 • Beperken van de verwerking. U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Stichting Behoud Oorlogsherinneringen te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar. Onder omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Toestemming intrekken. In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken.

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@oorlogsherinneringen.nl U kunt uw verzoek ook richten aan:

Stichting Behoud Oorlogsherinneringen

T.a.v. Contactpersoon Persoonsgegevens

De Wetstraat 5, 3851 ZT Ermelo

Wij zullen uw verzoek binnen een maand behandelen. Mochten wij uw verzoek afwijzen, dan zullen wij u hierover informeren met vermelding van redenen.

 1. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Stichting Behoud Oorlogsherinneringen (www.oorlogsherinneringen.nl).

 1. Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Stichting Behoud Oorlogsherinneringen uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@oorlogsherinneringen.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar info@oorlogsherinneringen.nl.

U kunt uw verzoek ook richten aan:

Stichting Behoud Oorlogsherinneringen

T.a.v. Contactpersoon Persoonsgegevens

De Wetstraat 5, 3851 ZT Ermelo

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.